Meny

Frågor och svar

Vad innebär det att Fiber Optic Valley blivit en del av RISE Acreo AB? 

Från och med 1 januari, 2017 år är Fiber Optic Valley en del av RISE Acreos avdelning för SME-Development (Utveckling av små-och medelstora företag). RISE Acreo erbjuder innovativa och värdeskapande ICT-lösningar för en hållbar tillväxt och ökad konkurrenskraft i näringsliv och samhälle. Vi ingår i RISE-koncernen som står för Research Institutes of Sweden.

Det tioåriga samarbetet med innovationsmyndigheten Vinnova löper ut och istället stärks Fiber Optic Valleys och Propell Innovations regionala uppdrag med stöd från Region Gävleborg och Hudiksvalls kommun. För dig som medlem och samarbetspartner fortsätter verksamheten som tidigare men i ny organisationsform.

Under 2015 genomfördes en marknadsanalys om Fiber Optic Valley. Hur gjordes denna analys och vad blev resultatet?

Siffrorna bygger på den marknadsanalys som företaget Trustbrand Global Management genomfört under 2015 för att uppskatta Fiber Optic Valleys resultat fram till 2015.

Siffrorna 35 nya företag och 450 nya arbetstillfällen utgår bland annat från VINNOVAS statistik för perioden 2004 – 2015 från analysföretaget Kontigos följeforskning samt från Tillväxtverkets analyser.

Totalsiffran för den extra regionala omsättningen som Fiber Optic Valley bidragit till sedan starten är 961 miljoner. Siffran grundas på delsiffran 427 miljoner kronor som de kunskapsintensiva, regionala företagen inom Fiber Optic Valleys spetskompetens genererat och extra-avkastat under perioden 2006-2010. Det framkommer enligt det s. k SLIM-projektets följeforskning som Fiber Optic Valley deltagit i. SLIM står för; Systemledning för Innovativa Miljöer och klusterprocesser i norra Mellansverige och är ett samverkansprojekt med klusterorganisationer i Gävleborg, Dalarna och Värmland. Den siffran är omräknad till hela värderingsperioden; 2004-2015 med samma extraavkastning och totalsiffran blir då 961 miljoner.

Resultatet har tagits fram specifikt genom den s. k SIMPLER-metoden. Det är den metod Tillväxtverket, VINNOVA och följeforskare tillämpar för att mäta och värdera ett klusters utvecklings-, tillväxt och förädlingskraft. Simpler-metoden bygger på att man jämför med kontrollgrupper utifrån andra branscher i regionen samt andra regioner utifrån samma variabler.

Vad är ett innovationssystem?

Med innovationssystem menar vi kombinationen av aktörer, länkar mellan dessa, drivkrafter och spelregler som påverkar förmågan att skapa innovationer.

Vad är ett kluster?

Kluster kan beskrivas som en samling geografiskt koncentrerade företag som arbetar för en gemensam vision, tillsammans med andra aktörer. Till klustret hör också branschorgan, utbildningsinstitut och andra offentliga aktörer. Huvudsyftet med ett kluster är att skapa mervärden för samtliga inblandade.

Vad är ett innovationskluster?

Grupp av fristående företag som är verksamma i en viss sektor eller region och som har inrättats för att stimulera till innovationer genom ett nära samarbete, genom att dela anläggningar och utbyta expertkunskaper och genom att aktivt bidra till tekniköverföring, nätverks-samarbete och informationsspridning bland de företag som ingår i klustret.

Vad är Trippel helix?

Trippel helix är grunden för ett fungerande kluster och innovationssystem. Begreppet beskriver samverkan mellan forskning, offentliga aktörer och nä- ringsliv inom ett eller flera specifika områden.

Är Fiber Optic Valley ett kluster?

Ja, Fiber Optic Valley är en ideell förening som driver ett bolag (Fiber Optic Valley AB) och ett innovationssystem som utgör det egentliga Fiber Optic Valley bestående av över 50 medlemmar. Innovationssystemet kan också beskrivas som ett kluster eller innovationsmiljö vilket är det ord innovationsmyndigheten VINNOVA använder och som vi också börjat använda oss av.

Vad sysslar Fiber Optic Valley med egentligen?

Projektorganisationen fungerar som länken mellan de senaste forskningsrönen och marknadens behov där vi initierar nya samarbeten mellan näringsliv, akademi och offentligheten för att bidra till att företag utvecklas och växer.

Arbetet sker i samverkan med våra medlemmar och andra samarbetspartners med uppgiften att bidra till nya innovationer och innovativa arbetssätt.

Alltså:

  • sammanför rätt kompetenser som skapar innovationer
  • bedömmer marknadspotential
  • bygger nya partnerskap
  • ger stöd för att lösa finansieringsbehov
Bedriver Fiber Optic Valley egen forskning?

Nej. Fiber Optic Valley är inte forskningsutförare. Däremot tillhandahåller vi en forskningsmiljö dit ett 50-tal forskare är anslutna genom vår innovationsmiljö.

På vilket sätt genomsyrar genus hela verksamheten på Fiber Optic Valley?

Genusperspektivet ska genomsyra allt från hur sammansättningen män/kvinnor ser ut vid events, i artiklar i nyhetsbrev och på webben till vilka bilder som används, vad som sägs av vem osv. T ex undvika att det alltid är män som uttalar sig om tekniska områden och kvinnor om personalrelaterade områden – vi ska ha män och kvinnor som förebilder inom alla områden i den mån det är möjligt!

Vilka får vara med? Vilken typ av företag och idéer stöttar ni?

För att bli medlem krävs att medlemmen är en juridisk person som är verksam inom Fiber Optics Valleys arbetsfält eller är en nyttjare av produkter och tjänster inom våra fokusområden.

Dessutom krävs att medlemmen direkt eller indirekt bidrar till tillväxten inom vårt arbetsfält och/eller geografiska område. Ansöka om medlemsskap kan du göra när som helst under kalenderåret och den prövas av styrelsen.

Vilka är Fiber Optic Valleys fokusområden?

Våra fokusområden är sensor- och kommunikationsteknologi där fiberoptiken ingår. Ett affärsområde som har integrerats i sensor och kommunikationsteknologi är Innovativt Ledarskap. Där ligger vi i framkant och har under mer än sex år genomfört olika forskningsprojekt inom aktionsorienterad genusforskning.

När startade FOV? Olika källor anger 1999, 2001, 2004 och 2007.

Grunden lades 1999 när projektet Infocom startade. 2001 bildades föreningen Fiber Optic Valley. Det stora genombrottet kom 2004 då Fiber Optic Valley i konkurrens med 170 andra satsningar för regional tillväxt, av Vinnova utsågs till vinnare inom ”Vinnväxt” med tio års statligt stödfinansiering på totalt cirka 60 miljoner kronor. 2007 bildades aktiebolaget Fiber Optic Valley AB där den operativa personalen är verksam.

[ssbp]